Congreso “50 anos de Economía en Galicia”

Congreso 50 anos da Economía Galega

Congreso “50 anos de Economía en Galicia”

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago acolleu un grande congreso con motivo dos 50 anos dos estudos de economía e empresa en Galicia, os días 12 e o 13 de abril de 2018.

O Congreso “50 anos de Economía en Galicia” xuntou a personalidades académicas e representantes institucionais nunha cita que abordou a evolución da Economía en Galicia ao longo dos últimos 50 anos, dende diversas perspectivas.

A Revista Galega de Economía prepara un número especial sobre este Congreso.

 

Nota de prensa da primeira xornada

Nota de prensa da primeira xornada

 

Programa

Xoves 12 Abril

9:00 h Acollida dos participantes e entrega de documentación

9.30 h Inauguración

10.00 h SESIÓN 1. Nova organización empresarial

A través da visión de importantes directivos relevantes do país, aspírase a resumir cal foi a evolución no tecido empresarial galego ao longo dos últimos 50 anos, dende a creación en Santiago da Facultade, bus-cando con isto unha certa representación do tecido empresarial galego.

José Antonio Varela
Justino Bastida
Ramón Domínguez Rego
José Ramón Pérez Nieto
Jorge Lorenzo Souto
José María Fonseca Moretón

11.00 h SESIÓN 2. Poboación, condicións de vida

O significado e alcance dos cambios demográficos que coñecemos e os mesmos retos que entrañan difi-cilmente pódense abordar sen entendelos como unha expresión da modernización económica e social das sociedades occidentais. No caso de España, e en especial no de Galicia, unha boa parte das achegas ao estudo da lonxevidade, descenso da fecundidade, cambio na estrutura de idades, cambio familiar… limí-tanse á presentación da medición das variables vitais engadindo consideracións moi negativas dos cam-bios, desligados do conxunto da economía; en especial dos profundos cambios no mundo rural que entra-ñan rupturas cun arraigado imaxinario “da Galicia campesiña” como en xeral en toda a estrutura produtiva, mercado de traballo… e da incorporación de conceptos como o de eficiencia demográfica e eficiencia re-produtiva.

Mª Xosé Rodríguez Galdo
Fausto Dopico Gutiérrez del Arroyo
Eduardo Pis Sánchez
Bernardo Pena Trapero

12.00 h Pausa-café

12.30 h SESIÓN 3. A formación universitaria: evolución, situación actual e futuro

Os cambios que se produciron na universidade dende seus comezos na Idade Media obrigaron a que o modelo formativo e máis os plans de estudo teñan que ir adaptándose ao compromiso entre a universidade e a sociedade; xa que nestes últimos tempos difundiuse a conciencia de que as institucións deberían non só ser máis eficientes, senón tamén máis responsables coas necesidades tanto dos seus usuarios como da sociedade que contribúe á súa mantenza.

José Carlos De Miguel
José Diez de Castro 
Eduardo López Pereira
Emilia Vázquez Rozas

13.30 h SESIÓN 4. Os cambios no sector industrial

Nesta táboa redonda comentaremos brevemente, dende dúas traxectorias profesionais diferentes, os prin-cipais cambios e permanencias na industria durante os cincuenta anos de vida dos estudos universitarios de economía en Galicia. Especialización sectorial, cambios na organización industrial, políticas industriais ou balances sobre o acontecido nestes anos serán algúns dos temas a discutir na sesión.

Xoán Carmona Badía
Xan López Facal

14.30 h Comida

16.30 h SESIÓN 5. A importancia do sector pesqueiro

O paso dos primeiros 50 anos dos estudos de ciencia económica en Galicia realizados ao amparo institu-cional da Facultade de CC Económicas deixou como pegada científica e social os estudos de economía pesqueira. Tres teses de doutoramento a cargo de Fernando González Laxe, Manuel Varela Lafuente e María do Carme García-Negro foron seminais das aportacións universitarias galegas en docencia, investi-gación e transferencia de coñecemento aos campos empresariais, sindicais e de goberno. Estas relacións, ricas no seu desenvolvemento nos últimos anos, foron as responsábeis da creación de capacidade para lograr unha análise Input-Output da pesca galega, plasmada en Táboas Input-Output de 1995, 1999 e 2011, realizadas nesta Facultade e co respaldo promocional da Xunta de Galicia. Resaltaremos as análises deri-vadas máis a lectura directa das mesmas, de tal modo que enfocaremos a situación actual da pesca galega, as características do seu desenvolvemento, os problemas actuais e máis a súa perspectiva de futuro. Ga-licia pasou de ser subministradora de produtos pesqueiros ao mercado mundial a converterse en depen-dente. O noso traballo aporta as razóns desta mudanza, analiza as conductas dos axentes produtivos e avalía as distintas políticas de especialización e diferenciación do sector ao longo dos últimos anos.

Fernando González Laxe
Mª do Carmo García Negro

17.30 h SESIÓN 6. Principais indicadores económicos de Galicia: evolución e situación actual

A primeira parte desta sesión intenta proporcionar unha visión xeral da evolución da economía galega nas últimas décadas en temas relacionados coa renda real dos sectores produtivos, o emprego, a poboación, o nivel de educación e I+D, comercio e outras variables. Tamén presenta unha comparación de Galicia con outras CC.AA. españolas. A segunda parte fai unha referencia aos indicadores comarcais e municipais e destaca a conveniencia de impulsar actividades que freen a perda de poboación en moitas zonas de Galicia. A terceira parte dedica unha atención especial ás políticas europeas de desenvolvemento industrial e em-prego rexional. Analizamos a evolución positiva da industria en Galicia durante o período 1990-2007, así como as negativas consecuencias da crise sobre o índice de produción industrial.

Mª del Carmen Guisán
Maite Cancelo

18.30 h SESIÓN 7. Recursos enerxéticos e mineiros

Na temática dos recursos enerxéticos e mineiros, analizarase a evolución no ámbito galego e as perspec-tivas de futuro, dentro do español e internacional. Na actualidade, utilízase un grande volume de recursos enerxéticos propios, mais a capacidade de transformación enerxética require importacións crecentes de enerxía primaria (petróleo, carbón ou gas natural) para exportar enerxía transformada. A desaparición da minaría enerxética fixo perder peso á actividade mineira en Galicia, o que, xunto á caída da minaría metálica, levou a que a este sector se centre en materiais ligados fundamentalmente a actividades da construción.

Xoán Doldán
Rosa Regueiro Ferreira
Xosé Antón Rodríguez González

Venres 13 Abril

09.30 h SESIÓN 8. Mercado de traballo

Nesta mesa abordarase a análise das importantes transformacións sufridas polo mercado laboral en Galicia ao longo das últimas décadas. Dende unha diagnose inicial, onde se analzará a dinámica demográfica e os cambios sufridos pola estrutura dos sectores produtivos, a estrutura do emprego e a dinámica do paro, pasaremos a abordar algúns temas de relevancia no momento actual: a relación entre a composición sectorial da economía, a desigualdad salarial e o ciclo económico, por unha banda e, pola outra, o impacto das novas tecnoloxías a da automatización no emprego.

Alberto Meijide Vecino
Melchor Fernández Fernández
Laura Hospido Quintana
Juan Ramón García López

10.30 h SESIÓN 9. Os cambios no sector agrario e forestal

As transformacións que experimentou a economía e a sociedade galega nos últimos 50 anos orixinaron un forte declive económico e demográfico das áreas rurais, paralelo á concentración da poboación e a activi-dade económica nas zonas urbanas, especialmente do Eixo Atlántico. Esa perda de peso acompañouse de profundas mudanzas das áreas rurais, tanto na súa estrutura demográfica como na base económica e na xestión do territorio. O resultado foi a configuración dun medio rural: i) que continúa ocupando 4/5 do te-rritorio pero no que só vive hoxe o 25% da poboación; ii) un medio rural cada vez máis desagrarizado, no que a maior parte dos residentes manteñen algunha vinculación coa propiedade e/ou o traballo da terra pero só unha minoría (15% dos ocupados) teñen a actividade principal na agricultura; iii) un medio rural con notables debilidades na súa base económica, debido ás deficiencias estruturais do sector agrario e o com-plexo agroalimentario e ao limitado desenvolvemento doutras ramas da industria e os servizos; iv) un medio rural con enormes carencias aínda na dotación de servizos para a poboación e as empresas; v) un medio rural que non é capaz nin de xestionar nin de preservar todos os recursos ambientais dos que dispón; vi) e a última nota a salientar é que estamos ante un medio rural cada vez máis heteroxéneo, con crecentes desigualdades a nivel comarcal, municipal e incluso entre as parroquias dun mesmo concello, froito de factores endóxenos e da inserción nos mercados globais.

Xosé Luis Quiñoá
Edelmiro López
María Loureiro

11.30 h Pausa-café

12.00 h SESIÓN 10. O turismo como fonte de riqueza: rural, termal, cultural…

Nos últimos 50 anos a actividade turística experimentou un importante crecemento. Galicia conta na ac-tualidade cunha oferta importante e diversificada. Unha das características máis importantes da súa acti-vidade turística é, precisamente, que non depende dun único tipo de turismo. Galicia conta cuns atributos internos óptimos para o crecemento de distintas modalidades de turismo, polo que se teñen desenvolvido, con máis ou menos intensidade, o turismo de sol e praia, o turismo rural, o de aventuras, o gastronómico, o náutico, o de saúde e o relixioso e cultural, sen esquecernos da importancia estratéxica do Camiño de San-tiago. Na actualidade o turismo representa máis do 11% do PIB e do 12% do emprego da comunidade. Incrementar a duración das estadías, reducir a estacionalidade turística, incrementar o peso do turismo internacional e orientar a actividade nunha senda de desenvolvemento sostible, na que todos os axentes saian beneficiados, son algúns dos retos que se deben afrontar nun futuro inmediato.

María Nava Castro Domínguez
Fidel Martínez Roget
José Antonio Fraiz Brea

13.00 h SESIÓN 11. Servizos financeiros. Cambios na banca

A sesión “Finanzas en tempos de crise” ten como obxectivo presentar tres aspectos que consideramos esenciais na comprensión da crise. En primeiro lugar, o profesor Juan Ramón Quintas reflexionará sobre o entorno no que se xestou e desenvolveu nesta gran crise financeira e como o insuficiente e inapropiado marco regulamentario impediron garantir a estabilidade financeira do sistema. En segundo lugar, Francisco Domínguez aportará a súa visión crítica sobre a deriva das entidades financeiras que, tendo un marcado compromiso social, asumiron riscos inapropiados aos seus obxectivos. Por último, abordarase a contribu-ción da ciencia financeira no século XX e, en especial, a falta de resposta á actual crise que puxo en evi-dencia a teoría financeira clásica. Os novos paradigmas que intentan dar resposta aos evidentes fracasos teóricos, serán obxecto de reflexión nesta xornada.

José Antonio Redondo López
Juan Ramón Quintas Seoane
Francisco Domínguez Martínez

14.00 h Comida

16.00 h SESIÓN 12. Evolución e control do gasto público

Trala última crise, alcanzar o axuste ao mesmo tempo que unha lenísima reactivación só podía facerse grazas á demanda exterior, como aconteceu noutras crises. A pregunta que aquí resulta pertinente é se ese motor vai a ter un longo percorrido ou se só é capaz de actuar en momentos excepcionais como o presente, tras pasar a proba dunha desvalorización, sexa interna como a actual, ou da divisa, como foron as anterio-res. En torno ao diagnóstico, ofrecido polo profesor Serrano, estruturase a discusión na mesa redonda.

Luis Caramés
Eduardo Bandrés Moliné
José María Sérrano Sanz
Miguel Ángel Vázquez Tain

17.00 h SESIÓN 13. Galicia en España e na UE

A nosa historia recente é plenamente unha historia europea: nós, aínda que coa identidade de pobo mi-grante, convidado, sen dereito a firma, tamén estabamos alí, polo menos dende fins da década dos corenta, implicados na construción dunha Europa nova, que se sentía quen de superar, uníndose, a súa lacerante historia política. Nunca debemos esquecer que no decurso do século XX morreron por mor da violencia política non menos de cen millóns de europeos, incluídos os nosos mortos por causa da Guerra Civil de 1936-1939. A Europa que emerxía, orixinariamente como proxecto meramente económico pero de contado tamén político, primeiro como Mercado Común, logo como Comunidade Económica e logo como simple-mente Unión, era a renuncia a recordos sequera si non fora frutiferamente tan nefanda memoria. E, iso si, unha vez acordada a nosa adhesión formal en plenitude de dereitos, nós xa non eramos meros convidados senón cidadáns europeos propiamente ditos e a moita honra.

Boa parte dese tempo de construción foi tamén o de asentamento definitivo da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Paga a pena, pois, que enxertemos as dúas memorias nunha mesma póla de poder frutífero. Ao fin e ao cabo, este xa é o noso futuro, o noso único futuro aceptable.

Emilio Pérez Touriño
Jaime Barreiro Gil
Jaime García Lombardero

18.00 h Clausura

+info e inscricións

Secretaría Técnica:Teléfono: 981 59 11 71

Email: economia50.secretaria@usc.es

Descargar Programa Congreso 50 anos de economía

Inscrición


Prazo de inscrición aberto ata o 10 de abril 2018.

Cumprimente os datos requiridos:

Nome e apelidos:

Entidade:

Cargo:

Email:

Indique as xornadas ás que vai asistir:

Todas
Mañá do 12 de abril
Tarde do 12 de abril
Mañá do 13 de abril
Tarde do 13 abrilLogo 50 aniversario dos estudos economía Galicia